Przyjęcie oferty pracy to dopiero pierwszy krok, który kandydat musi wykonać, żeby zostać zatrudnionym. Przed nim jeszcze wypełnienie stosu dokumentów, które ma obowiązek przygotować pracodawca. Nie wierz na słowo ani nie podpisuj ich mechanicznie – najpierw zapoznaj się z ich treścią. Po podpisaniu umowy czekają na Ciebie kolejne etapy do przejścia, zanim będziesz mógł rozpocząć pracę. Opowiemy Ci o nich krok po kroku.

 

Rodzaje dokumentów, które będziesz musiał wypełnić

Pierwszym dokumentem jest kwestionariusz osobowy, kolejny to PIT-2, czyli oświadczenie pracownika dla celów obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, informacja o podwyższonych kosztach (wypełniana, jeśli miejsce zamieszkania pracownika znajduje się w innej miejscowości niż miejsce wykonywania pracy), zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przekazywanie wynagrodzenia na wskazane konto i oświadczenie dla tych kandydatów, którzy są rodzicem lub opiekunem dziecka.

 

Niektóre organizacje posiadają wewnętrzne dokumenty, takie jak: zakaz konkurencji, oświadczenie dotyczące przestrzegania tajemnicy służbowej lub odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

 

Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o pracę. Jeżeli nie została ona zawarta na piśmie, pracodawca najpóźniej dzień przed rozpoczęciem przez pracownika pracy powinien pisemnie potwierdzić wszystkie ustalenia i warunki.

 

Badania lekarskie

Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania lekarskie, które ten jest zobowiązany wykonać przed rozpoczęciem zatrudnienia. Ich koszt ponosi pracodawca. Bez nich pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy. W przypadku gdy pracownik posiada aktualne orzeczenie, wystarczy, że je dostarczy pracodawcy, i wtedy nie musi ponownie przechodzić badań.

 

Szkolenie BHP

Przed rozpoczęciem pracy kandydat musi odbyć szkolenie BHP. Udział w nim stanowi warunek konieczny dopuszczenia pracownika do pracy. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego zatrudnienia na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

 

Ubezpieczenie

W ciągu siedmiu dni od zatrudnienia pracodawca ma obowiązek zgłosić daną osobę jako pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i regularnie odprowadzać za niego określone składki ubezpieczeniowe: emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową. ZUS pobiera i przekazuje innym instytucjom również składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Powyższe składki nie dotyczą pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, którzy nie ukończyli 26. roku życia i mają status studenta.